شیکاگو طوسی 100×40​

Previous
Next
CHICAGO -S40100 -MATT GRAY کاشی شیکاگو
شیکاگو طوسی فیس 1
شیکاگو طوسی فیس 2
CHICAGO-S40100-MATT-F4-GRAY کاشی شیکاگو
شیکاگو طوسی فیس 3
CHICAGO-DECOR-PROD-S40100-LINE-7-F2-GRAY کاشی شیکاگو طوسی
شیکاگو دکور پارمیا رستیک
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
weight palletsize of palletthicknessarea palletareaweightin palletin boxsize / format
1510113X11311.468.41.226.557340X100
Size / format40X100
in box3
in pallet57
weight26.5
area1.2
area pallet68.4
thickness11.4
size of pallet113X113
weight pallet1510

شیکاگو طوسی