شیکاگو کرم 100×40​

CHICAGO-S40100-MATT-F4 کاشی شیکاگو
شیکاگو کرم فیس 1
CHICAGO-S40100-MATT-F3 کاشی شیکاگو
شیکاگو کرم فیس 2
CHICAGO-PROD-S40100-MATT کاشی شیکاگو
شیکاگو کرم فیس 3
CHICAGO-DECOR-S40100-F2 کاشی شیکاگو دکور
شیکاگو دکور پارمیا رستیک
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
weight palletsize of palletthicknessarea palletareaweightin palletin boxsize / format
1510113X11311.468.41.226.557340X100
Size / format40X100
in box3
in pallet57
weight26.5
area1.2
area pallet68.4
thickness11.4
size of pallet113X113
weight pallet1510

شیکاگو کرم