بیتوسا طوسی براق 120×40​

Previous
Next
بیتوسا طوسی براق فیس 1
بیتوسا طوسی براق فیس 1
بیتوسا طوسی براق فیس 2
بیتوسا طوسی براق فیس 2
بیتوسا طوسی براق فیس 3
دکور بیتوسا طوسی براق
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
weight palletsize of palletthicknessarea palletareaweightin palletin boxsize / format
1278112X3101264.81.443345340X120
Size / format40X120
in box3
in pallet45
weight33
area1.44
area pallet64.8
thickness12
size of pallet112X310
weight pallet1278

بیتوسا طوسی براق