آگوراتی مات

 30X60 cm

Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
( کیلو گرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن پالت
(کیلو گرم)
ضخامت
(میلی متر)
30X60 9 28 1.59 110X110 72 114.48 2035 8
Rostic 8 26.5 1.41 110X110 72 101.52 1930 8.8
سایز
(سانتی متر)
30X60 Rostic
تعداد در بسته
(قطعه)
9 8
وزن بسته
( کیلو گرم)
28 26.5
متراژ هر بسته
(متر مربع)
1.59 1.41
اندازه پالت
(سانتی متر)
110X110 110X110
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
72 72
متراژ هر پالت
(متر مربع)
114.48 101.52
وزن پالت
(کیلو گرم)
2035 1930 - 1850
ضخامت
(میلی متر)
8 8.8