تولید آذر ماه

90×30 

مدیسون طوسی مات
ثمین طوسی مات
گالا آبی مات

60×60

پارکت 44
جاسمین تیره
جاسمین روشن
کاترینا گردویی
دالاس تیره

60×60

بامبو کرم
روشا قهوه ای
استون